Monday, July 20, 2015

‘मी आण शाह र साबळे’

ी १० ‘मी आ ण शाह र साबळे’ ‘शाह र साबळे’ येक मराठ मनात घर क न रा हलेलं नाव.. ‘जय जय महारा माझा’ अशी साद घालत यांनी उ&या महारा ाला वेड लावलं.. मराठ लोकगीतं आ+ण महारा ाची सम/ लोककला यांनी सातासम ृ ु1ापार पोहोचवल3.. मु4तना5य या ना5या6व कारा7या 8न9म:तीचं ेय यांनाच जातं.. ‘यमरा;यात एक रा=’, ‘नशीब फुटक सांधन ू Dया’, ‘बापाचा बाप’ अशी यांची अनेक हसनं व नाटकं लोकांनी अEरश: डो4यावर घेतल3.. ‘आंधळं दळतंय’ सारHया यां7या नाटकाने संपूण: महारा हलवून सोडला, मराठ माणसाला या7या IयाJय ह4कांची जाणीव क न दल3.. ‘शाह3रांचं हे नाटक Kहणजे 9शवसेने7या सूतीवेदना आहेत’ असे उLगार मोद नवलकर यांनी या काळात काढले होते.. शाह3र साबळे यांनी एकNकडे आपOया नाटकांमधन समाजाला आरसा दाखवQयाचं काम के लं तर द ू सर3कडे ु आपOया मुल3ं7या मदतीने ‘महारा ाची लोकधारा’ या नावाचं Rयासपीठ तSण कलाकारांना 9मळवून दलं.. मराठ शा हर3 परंपरा आ+ण लोककला पुढ7या 6पढ3पयTत पोहोचवQयाची मह वाची कामUगर3 ‘महारा ाची लोकधारा’ या काय:Vमाने के ल3.. शांत दामले, वजय कदम, भरत जाधव, अंकुश चौधर , के दार &शदे, 'कशोर शाहणे, संतोष पवार, *दपाल वचारे, अ+ण ं कदम या व अशा अनेक से9लWXट3जनी यां7या कारYकदZची सुSवात ह महारा ाची लोकधारा या काय:Vमापासूनच के ल3.. हे व असे अनेक कलाकार शा हर साबळे यां7याकडे पाहूनच 9शकले.. देशाचे संरEण मं=ी असलेले ‘यशवंतराव च,हाण’ यांनी ‘मोबाईल यु.न,ह&स0ट ’ असं Wब द दलेOया शा हरांनी कधीच कुणाला 9श य बनवलं नाह3 पण आज यांना गुS मानणारे अनेक कलाकर महारा भर पसरलेले आहेत.. आ+ण यां7यापैकNच 8तघांनी यां7या या गु ला गुSपौ+ण:मे ी य^य: मानवंदना Lयायची ठरवल3 आहे.. ३१ जुलै २०१५, गुSपौ+ण:मे7या पावन महुूता:वर ‘के दार 9शदे’, ‘संतोष पवार’ आ+ण ं ‘भरत जाधव’ घेवून येत आहेत, प23ी पुरcकाराने सIमा8नत, ‘महारा शाह3र कृ णराव Kedaar Shinde Productions | Anushka Motion Pictures & Entertainment 2 साबळे’ उफ: ‘शाह3र साबळे’ यां7या आठवणी पुIहा जागवणारा काय:Vम ‘मी आ ण शाह र साबळे’.. शाह3र साबळे यां7या जीवनातील काह3 मह वाचे संग, काह3 आठवणी, काह3 Yकcसे आ+ण यासोबत यां7या 9स/ लोकगीतांची आ+ण हसनं व नाटकांतील वेशांची मनोरंजना मक मेजवानी सादर करणार आहेत आजचे मराठ 9सनेमाचे आघाडीचे दdदश:क व शाह3र साबळे यांचे नातू‘के दार &शदे’ ं .. सोबत असतील मराठ रंगमंचावर3ल नामवंत दdदश:क व कलाकार ‘संतोष पवार’ आ+ण मराठ नाटक व 9सनेमातील सुपरcटार ‘भरत जाधव’. ;यांना शाह3र साबळे यां7या अजरामर गीतांसोबत साथ करतील मराठ तले आघाडीचे गायक : सेनजीत कोसंबी, रो*हत राऊत आ+ण सायल पंकज. झी मराठ वर साfरत झालेOया ‘झी ना5य गौरव’ या दमाखदार सोहgयात ह3च आदरांजल3 संhEiत Sपात सादर झाल3 होती आ+ण ेEकां7या पसंतीस उतरल3 होती.. आता शाह3र साबळे यां7या कIया ‘वसुंधरा साबळे’ यां7या लेखणीतून साकारलेल3, ‘बेला &शदें ’ (के दार 9शदे ोड4शन) आ+ण ं ‘नर56 'फरो*दया’ (अनु का मोशन 6प4चस: अँड एंटरटेIमmट) 8न9म:त ‘मी आ ण शाह र साबळे’ या काय:Vमा7या Sपात 8तच आदरांजल3 १ तास ४५ 9म8नटा7या द3घ: cव पात सादर के ल3 जाणार आहे. शाह3र साबळे यां7यावर 8नतांत ेम करणार3 महारा ातील सव:सामाIय जनता मोoया माणात या काय:Vमास हजेर3 लावेलच पण याच बरोबर3ने शाह3र साबळे यां7या सहवासातील अनेक कलाकार व ना5य – Uच=पट स ट3तील ृ मंडळी आपल3 6वशेष उपिcथती लावतील यात वादच नाह3.. या काय:Vमाचे तीन 6वशेष योग दमाखदार cव पात होतील खाल3ल ठकाणी.. ३१ जुलै २०१५ , दपार ४:३०, गडकर रंगायतन (ठाणे) ु १ ऑगFट २०१५ , राGो ८:३०, अGे रंगमं*दर (कIयाण) २ ऑगFट २०१५ , राGो ८:००, &शवाजी मं*दर (दादर)

No comments:

Post a Comment